Osnovni pojmovi iz fizike

Ovdje su osnovni pojmovi iz fizike:

Masa: Masa je količina tvari u objektu i mjeri se u kilogramima (kg). To je osnovna karakteristika svake tvari.

Brzina: Brzina je promjena položaja objekta s vremenom. Mjerna jedinica za brzinu u SI sustavu je metar u sekundi (m/s).

Ubrzanje: Ubrzanje je promjena brzine objekta s vremenom. Mjerna jedinica za ubrzanje u SI sustavu je metar u sekundi na kvadrat (m/s^2).

Sila: Sila je uzročnik promjene brzine ili oblika tijela. Mjerna jedinica za silu u SI sustavu je newton (N).

Težina: Težina je sila koja djeluje na tijelo zbog gravitacije. Mjerna jedinica za težinu također je newton (N).

Gibanje: Gibanje opisuje promjenu položaja objekta s vremenom.

Newtonovi Zakoni Kretanja:

Prvi Newtonov zakon (Zakon inercije) tvrdi da objekt ostaje u stanju mirovanja ili ravnoteže, osim ako na njega ne djeluje neto sila.
Drugi Newtonov zakon definira vezu između sile, mase i ubrzanja: F = ma.
Treći Newtonov zakon tvrdi da svaka akcija ima suprotnu i jednaku reakciju.
Energija: Energija je sposobnost objekta da radi posao i mijenja stanje. Mjerna jedinica za energiju u SI sustavu je džul (J).

Kinetička Energija: To je energija koju posjeduje tijelo zbog svoje brzine. Izračunava se kao (1/2)mv^2, gdje je m masa tijela, a v njegova brzina.

Potencijalna Energija: To je energija koja se pohranjuje u objektu zbog njegove pozicije ili stanja. Primjerice, gravitacijska potencijalna energija je pohranjena energija koju ima tijelo podizanjem u zračnoj visini.

Rad: Rad se definira kao sila koja djeluje na objekt kako bi ga pomaknula kroz određenu udaljenost. Računa se kao produkt sile i pomaka u smjeru te sile.

Električna Struja: Električna struja je protok elektrona kroz vodič, kao što je žica. Mjerna jedinica za električnu struju je amper (A).

Napetost (Električni Potencijal): Napetost je razlika u električnom potencijalu između dviju točaka. Mjerna jedinica za napetost je volt (V).

Električna Otpornost: Otpornost je mjera koliko materijal ometa protok električne struje. Mjerna jedinica za električnu otpornost je ohm (Ω).

Električna Snaga: Električna snaga mjeri koliko električna struja obavlja rad. Izračunava se kao produkt napona i struje: P = VI.

Elektromagnetski Valovi: Elektromagnetski valovi su valovi koji se šire kroz prostor putem promjenljivih električnih i magnetskih polja. Uključuju radiovalove, mikrovalove, infracrveno zračenje, svjetlo, ultraljubičasto zračenje, rendgenske zrake i gama zračenje.

Brzina Svjetlosti: Brzina svjetlosti u vakuumu iznosi otprilike 299,792,458 metara u sekundi (m/s).

Zvuk: Zvuk je mehanički val koji se širi kroz materijale poput zraka, vode i čvrstih tvari. Brzina zvuka varira ovisno o mediju kroz koji se širi.

Otpor Zraka: Otpor zraka je sila koja djeluje na objekt koji se kreće kroz zrak i usporava ga.

Termalna Energija: Termalna energija je energija koja proizlazi iz vibracija i kretanja čestica u tijelu. Mjerna jedinica za temperaturu je kelvin (K).

Ovo su osnovni pojmovi iz fizike, ali područje fizike je izuzetno široko i duboko, a ovi pojmovi predstavljaju temelj za razumijevanje složenijih koncepta i zakona u fizici.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *