Pojmovi iz matematike

Pojmovi iz Rječnika matematičkih naziva: a (dijeljeno) sa ba povrh babak [=računaljka f ]adicijski teorem maditivna konstanta faksijalan adj [=osni]aksijalna rotacija faksiom maksiomatizirati vaksiom o paralelamaalgebarska funkcija falgebarska jednadžba falgebarska krivulja falgebarska operacija falgebarski broj falgebarski izraz malgebarski razlomak malgebarski zbroj malgebra falgoritam malternirani red mamplituda fanalitička geometrija fanaliza f [=raščlanjivanje n]analizirati vanalogan adjanalogija fanalogno …

Pojmovi iz matematike Read More »