Osnovni pojmovi iz matematike

Evo nekoliko osnovnih pojmova iz matematike:

Brojevi:

Cijeli brojevi: Pozitivni brojevi, negativni brojevi i nula (npr. -3, 0, 5).

Decimalni brojevi: Brojevi koji uključuju decimalnu točku (npr. 3.14, 0.5).
Razlomci: Brojevi koji se izražavaju kao omjer dvaju cijelih brojeva (npr. 1/2, 3/4).
Operacije:

Zbrajanje: Dodavanje brojeva (npr. 2 + 3 = 5).

Oduzimanje: Oduzimanje brojeva (npr. 5 – 2 = 3).
Množenje: Umnožavanje brojeva (npr. 4 * 3 = 12).
Dijeljenje: Dijeljenje brojeva (npr. 8 / 2 = 4).
Algebarski Izrazi: Matematički izrazi koji sadrže promjenljive i operacije (npr. 3x + 2).

Jednadžbe: Matematički izrazi koji tvrde da su dva izraza jednaki (npr. 2x – 1 = 5).

Geometrija:

Površina: Mjera površine figure (npr. površina kvadrata je stranica kvadrata pomnožena samom sobom).
Opseg: Ukupna duljina vanjskih rubova figure (npr. opseg pravokutnika je zbroj svih četiri stranice).
Brojčane Razine:

Prirodni brojevi: Pozitivni cijeli brojevi (npr. 1, 2, 3).
Cijeli brojevi: Svi pozitivni i negativni cijeli brojevi te nula (npr. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3).
Racionalni brojevi: Svi brojevi koji se mogu izraziti kao razlomci (npr. 1/2, -3/4).
Realni brojevi: Svi brojevi koji se pojavljuju na realnoj brojevnoj liniji (uključujući decimalne i iracionalne brojeve, kao što su √2 i π).
Trigonometrija: Grana matematike koja se bavi odnosima između kutova i stranica trokuta, uključujući trigonometrijske funkcije poput sinusa, kosinusa i tangensa.

Statistika: Grana matematike koja se bavi prikupljanjem, analizom i interpretacijom podataka. Osnovni pojmovi u statistici uključuju srednju vrijednost, medianu i modu.

Matrice: Tablična organizacija brojeva ili simbola koje se koriste za rješavanje sustava jednadžbi i drugih matematičkih problema.

Funkcije: Matematički odnosi između ulaznih i izlaznih vrijednosti, gdje svakom ulazu odgovara jedinstveni izlaz. Primerice, kvadratna funkcija y = x^2.

Ovo su samo neki od osnovnih pojmova iz matematike. Matematika je široka disciplina s mnogo područja i koncepta, a razumijevanje osnovnih pojmova ključno je za daljnje učenje i rješavanje matematičkih problema.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *