Pojmovi iz matematike

Pojmovi iz Rječnika matematičkih naziva:

a (dijeljeno) sa b
a povrh b
abak [=računaljka f ]
adicijski teorem m
aditivna konstanta f
aksijalan adj [=osni]
aksijalna rotacija f
aksiom m
aksiomatizirati v
aksiom o paralelama
algebarska funkcija f
algebarska jednadžba f
algebarska krivulja f
algebarska operacija f
algebarski broj f
algebarski izraz m
algebarski razlomak m
algebarski zbroj m
algebra f
algoritam m
alternirani red m
amplituda f
analitička geometrija f
analiza f [=raščlanjivanje n]
analizirati v
analogan adj
analogija f
analogno elektroničko računalo n
antilogaritam m [=logaritmand m ]
antilogaritmirati v
antiparalelni vektori m pl [=protusmjerno p. v.]
anvelopa f [=ovojnica f ]
aplikata f [=kota f ]
aplikatna os f
aproksimacija f [=približenje n]
aproksimirati v [=približno odrediti]
apscisa f
apscisna os f
apsolutna (po)greška f
apsolutna vrijednost f [=modul m]
arapske znamenke f pl
aritmetička operacija f
aritmetička sredina f
aritmetički niz m [==a. progresija f ]
aritmetika
asimptota f [=nestižnica f ]
asocijativnost f
azimut m
baza f potencije
beskonačan niz m
beskonačan red m
beskonačno mala veličina f
beskonačnost f [=neizmjernost f ]
bez smanjenja općenitosti
bikvadratna jednadžba f
binarna relacija f
binarni sustav m [=dijadski s.]
binom m [=dvočlan m]
binomna jednadžba f
binomna raspodjela f
binomni koeficijent m
binomni red m
binomni teorem m [=b. formula f ]
bisektrisa f kuta [—simetrala f kuta]
bokocrt m [=profilna projekcija f ]
brid m poliedra
bridni kut m
broj m
brojevna ravnina f [=koordinatna ravnina]
brojevna vrijednost f [=numerička v.]
brojevni izraz m
brojevni pravac m
brojevni sustav m
brojevno područje n
brojnik m
Cardanove formule f pl
Cavalierijev princip m
centimetar m
centralna projekcija f
cijela racionalna funkcija f
ciklička izmjena f
cikloida f
ciklometrijska funkcija f [=arkus funkcija]
cilindarska uzvojnica f [=c. zavojnica]
cio broj m
cjelobrojan afi
crta f
crtaća daska f
crtanje n
crtež m
četverokut m
četverokutan adj
četverostran adj
cetverostranican a
četvorka f
četvrti (4.)
četvrtina f (1 f 4)
čista kvadratna
jednadžba f
član m niza
član reda
čunjosječnica f [=konika f ]
čvrsta točka f
debljina f
decimala f
decimalan broj m
decimalan adj razlomak m
decimalna točka _ f ‘
decimalni zarez m
decimalno mjesto n
dedukcija f
definicija f
definicijska jednadžba f
definicijsko područje n [=domena f ]
degeneriran adj
dekadski (brojevni) sustav m
dekadski logaritam m [=Briggsov L]
deltoid m
derivabilan adj
derivacija f (funkcija)
deset (10)
deseterokut m
deseti (10.)
desetica f
desetin(k)a f (1 f 10=0.1)
desna strana f
determinanta f
devet (9)
deveterokut m
deveterokutan adj
devedeset (90)
devedeseti (90.)
deveti (9.)
devetina f (1 f 9)
devetnaest (19)
devetnaesti (19.)
devet stotina [=devetsto]
diedar m [=dvoplošac m]
diferencijal m
diferencijalna jednadžba f
diferencijalni račun m
digitalno elektroničko računalo n
dijagonala f [=raskutnica f ]
dijagonalan adj
dijametralan adj
dijeliti v [=dividirati]
dijeljenje n [=divizija f ]
dimenzija f [=protega f ]
dio m
diofantska jednadžba f
diralište n
disjunktni skupovi m pl
diskriminanta f
diskusija f [=rasprava] f
distribucija f frekvencija
divergencija f
divergentan niz m
divergentan red m
divergirati v
djelitelj m [=divizor m]
djelomičan zbroj m [=parcijalna suma f ]
djelomična derivacija f [=parcijalna d.]
djelomična integracija f [=parcijalna i.]
djeljenik m [=dividend m]
djeljiv adj
djeljivost f
dodekaedar m
dodir m [=kontakt m)
dodirivati v [=tangirati]
događaj m
doglednica f ‘ [=vidna zraka f ]
dokaz(iv)ati v
donja granica f (integrala)
dopustiv adj
dostiživ adj
dovoljan uvjet m
dovoljno adv
druga derivacija f
drugi (2.)
drugi korijen m [=kvadratni k.]
dubina f
duljina f
duplikacija f kocke
dužina f
dva (2)
dvadeset (20)
dvadeseti (20.)
dvadesetina f (1 f 20)
dvanaest (12)
dvanaesterokut m
dvanaesti (12.)
dvanaestina f (1 f 12)
dvije stotine (200) [=dvjesta]
dvije tisuće (2000)
dvije tisućiti (2000.)
dvodimenzionalan adj
dvograna krivulja f
dvojni razlomak m
dvokrilni hiperboloid m
dvoomjer m
dvostruk adj
dvostruki integral m
dvostruko rješenje n
dvoznačnost f
dvoznamenkast adj [=dvocifren]
ekscentricitet m
ekscentričan adj
ekshaustija f [=iscrpljivanje n]
eksplicitan adj
eksplicitno adv
eksponencijalna funkcija f
eksponencijalna jednadžba f
eksponencijalna krivulja f
eksponent m
eksponent m korijena
ekstrapolacija f [=ekstrapoliranje n]
ekstrapolirati v
ekstrem m [=ekstremna vrijednost f ]
ekstrem apsolutni (funkcije) [=globalni ekstrem]
ekstrem relativni (funkcije) [=lokalni ekstrem]
ekvidistantan adj
ekvivalentne jednadžbe f pl
ekvivalentni skupovi m pl
element m
elementarni događaj m
eliminirati v
elipsa f
elipsoid m
eliptički integral m
empirijska funkcija f
empirijska krivulja f
Eratostenovo sito n
Euklidov algoritam m
euklidska geometrija f
Eulerova poliedarska
formula f
faktor m
faktorijel(a)
faktor proporcionalnosti
fokalni radij us m
formula f
formula rekurzije [=rekurentna f.]
frekvencija f [=učestalost f ]
frekvencija, apsolutna
frekvencija, relativna
funkcija f
funkcija potencija f
funkcijska skala f
funkcijska vrijednost f
funkcijska zavisnost f
geometrija f
geometrijska konstrukcija f
geometrijska sredina f
geometrijski lik m
geometrijski niz m [=g. progresija f ]
geometrijski red m
geometrijsko mjesto n
geometrijsko tijelo n
geometrijsko značenje n
gibanje n
glavna dijagonala f (determinante)
glavna kružnica f (sfere)
glavna vrijednost f
gomilište n
goniometrija f
gornja granica f (integrala)
graf m
grana f krivulje
granica f (po)greške
granična vrijednost f [=limes m]
granični položaj m
granični prijelaz m
granični slučaj m
gust adj
harmonijska sredina f
harmonijski red m
heksaedar m
hektar m (100 a)
hektolitar m (100 1)
hemisfera f
Heronova formula f
hiperbola f
hiperbolna funkcija f
hiperboloid m
hipotenuza f
hipoteza f [=slutnja f ]
histogram m
homogena funkcija f
homogena jednadžba f
homogenost f [=istorodnost f ]
homologan adj
homotetičan adj
homotetija f [=perspektivna sličnost f ]
horizont m [=obzor ml
horizontalna ravnina f
horizontalan adj [=vodoravan]
identičan adj [=istovjetan]
identitet m
ikozaedar m
imaginarni dio m (kompleksnog broja)
imaginarna os f
implicitan adj
implicitno adv
implikacija f
indeks m
indukcija f
infinitezimalan adv [=beskonačno malen]
infinitezimalni račun m
infleksija f [=prijevoj m]
infleksijska tangenta f
inkompatibilne jednadžbe f pl [=nesuglasne j.]
integrabilnost f
integracija f [=integriranje n]
integracijska konstanta f
integral m
integralna krivulja f
integralni račun m
integrand m [=podintegralna funkcija f ]
integrirati v
interpolacija f [=interpoliranje n]
interpolirati v
interval m integracije
interval m konvergencije
interval otvoren(i) (a,b)
interval poluotvoren(i)
poluzatvoren(i) i.
interval zatvoren(i) [a, b] [=segment m ]
inverzna funkcija f
inverzna matrica f
inverzna operacija f [=obmuta o.]
iracionalan broj m
iracionalna funkcija f
iracionalna jednadžba f
isječak m [=:sektor m]
ispravnost f
ispružen(i) kut
istočkati v
istoimeni monomi m pl
istoimeni razlomci m pl
iteracija f [=opetovanje n]
iterirati v
izjava f [=sud m]
izjednačenje n
izjednačiti v
(iz)lomljena crta f [=poligonska linija f ]
izmjenični kutovi m pl
(iz)mjeriti v
(iz)mjerljivost f
izračunati v
izračunavanje n
izravan dokaz m [=direktan d.]
izravno adv [=direktno]
izraz m
izraziti v
izved(lj)iv adj
izved(lj)ivost f
izvodnica f [=generatrisa f ]
jedinica f
jedinica ploštine
jedinična dužina f
jedinična kružnica f
jedinična točka f
jedinični vektor m [=ort m]
jednadžba f
jednadžba krivulje
jednadžba pravca
jednak adj
jednakokračan trapez m [=preklopiv t]
jednakokračan trokut m
jednakokutan adj
jednakost f
jednakostrana hiperbola f
jednakostranican adj
jednakostranican trokut m
jednodimenzionalan adj
jednokrilni hiperboloid m
jednolika konvergencija f
jednolika skala f [=j. ljestvica f ]
jednostruka nultočka f funkcije
jednostruko rješenje n
(jednadžbe) [=j. korijen m)
jednoznačna funkcija f
jednoznačno preslikavanje n
jednoznačnost
kamate f pl
kamatni faktor m
karakteristika f
logaritma
kardinalni broj m
karirani papir m
kateta f
kilometar m
klizni vektor m
kocka f [=pravilni heksaedar m]
kockast adj
koeficijent m
koeficijent korelacije
koeficijent sličnosti [=faktor s.]
koeficijent smjera [=nagib m]
koeficijent varijacije
kofaktor m [=algebarski komplement m]
kofunkcija f
količina f
kolinearan adj
kolinearnost f
kologaritam m
kombinatorika f
kompatibilan adj [=suglasan]
ko(m)planaran adj
kompleksan broj m
kompleksna ravnina f
komplement(ar)ni kutovi m pl
komplement m skupa
komponenta f
komutacija f
komutativnost f [=izmjenjivost f ]
konačan decimalan razlomak m
konačan skup m
koncentričan adj
konfokalan adj
kongruenei ja f brojeva
kongruentni adj brojevi pl
konjugirani dijametri m pl
konjugirano kompleksni brojevi [=konjugirani b.] m pl
konjunkcija f
konkavnost f
konkurentni pravci m pl
konstanta f
konstrukcija f
kontradikcija f [=protuslovlje n]
kontrola f [=provjera f ]
kontrolirati v [=provjeriti]
kontura f [=obris m]
konveksan skup m
konveksnost f
konvergencija f
konvergentan niz m
konvergentan red m
konvergirati v [=težiti]
koordinata f
koordinatna os f
koordinatna ravnina f [=brojevna r]
koordinatni sustav m
koordinatno ishodište n
korektura f [=popravka f ]
korelacija f
korijen m
korjenovanje n [=radiciranje n ]
korjenovati v [=radicirati]
korolar m [=posljedak m]
kosa (paralelna) projekcija f
kosa prizma f
kosa razlomačka crta f
kos(i) adj
kosinus m (cos)
kosinusni teorem m [=poučak m o kosinusu]
kosinusoida f
kosinus m smjera
kosi stožac m
kos(i) valjak m
kosokutan trokut m [=nepravokutan t.]
kosokutne koordinate f pl
kotangens m (cot)
krak m kuta
krak m šestara
kriterij m djeljivosti
kriterij konvergencije
krivocrtan adj
krivulja f
krivulja raspodjele
krnja piramida f [=prikraćena p.]
krnji stožac m [=prikraćeni s.]
krug m
kružnica f
kružni isječak m
kružni luk m
kružni odsječak m
kružni stožac m
kružni valjak m [=k. cilindar m]
kružni vijenac m
kubatura f
kub(ič)ni metar m [=prostorni m»]
kubiranje n
kubna jednadžba f
kugla f
kuglica f
kuglina kapica f [=k. kalota f ]
kuglina ljuska f

kuglin isječak m
kuglin odsječak m
kuglin pojas m [=k. zona f ]
kuglin sloj m
kurvimetar m
kut m, pl-ovi
kut depresije
kut elevacije
kutni adj
kutomjer m
kvadar m [=pravokutni paralelepiped
kvadrat m [=četvorina f ]
kvadrat (druga potencija)
kvadratna funkcija f
kvadratna jednadžba f
kvadratna matrica f
kvadratna piramida f [=pravilna četverostrana p.]
kvadratna prizma f [=pravilna četverostrana p]
kvadratna sredina f
kvadratni metar m [=Četvorni m.]
kvadratura f kruga
kvadriranje n
kvadrirati v
kvocijent m [=količnik m]
kvocijent diferencija
lančanica f
lančano pravilo n
leksikografski uređaj m
lema f [=pomoćni teorem m]
l’Hospitalovo pravilo n
lijeva strana f
lik m
linearan adj
linearna funkcija f
linearna interpolacija f
linearna jednadžba f [=j. prvoga stupnja]
linearna kombinacija f
linearna korelacija f
linearno programiranje n
logaritam m
logaritamska jednadžba f
logaritamska krivulja f
logaritamska mreža f
logaritamska skala f [=l. ljestvica f ]
logaritamska spirala f
logaritamske tablice f pl
logaritamski papir m
logaritamski sustav m
logaritamsko deriviranje n
logaritamsko računalo n [=logaritmar m]
logaritmiranje n
logaritmirati v
lučna mjera f (kuta)
Ludolfov broj m (n)
luk m
maksimum m
mala os f (elipse) [=sporedna os]
mala poluos f
mantisa f
manje od adj (<)
 matematičar m
matematička indukcija f [=potpuna i.]
matematičko očekivanje n [=m. nada f ]
matematička vjerojatnost f [=v. a priori]
matematika f
matrica f
međašn(j)a ploha f
međurezultat m
meridijan m
metar m
metoda f
najmanjih kvadrata mijenjati v
milijun m (IO6)
milimetarski papir m
mimoilazni pravci m pl [=mimosmjemi p.]
minimum m
minuta f mjera f mjerenje n mjeriti v mjerna jedinica f mjerni broj m mjerna vrijednost f (znamenke) mješoviti broj m množenik m [=multiplikand m] množenje n [=multiplikacija f ] množitelj m [=multiplikator m] množiti v [=multiplicirati] Mobiusova traka f [=M. vrpca f ] model m modul m vektora [=duljina f v.] mogući slučaj m Moivreova formula f monom m monomni adj monotona funkcija f mreža f mrezasti memogram m multiplikativan adj nacrt m [=vertikalna projekcija f ] nacrtna geometrija f [=deskriptivna g.] nacrtna ravnina f nacrtati v nadskup m najmanji zajednički nazivnik m najmanji zajednički višekratnik m najveći zajednički djelitelj m [=n. z. mjera f ] na primjer (npr.) (na)suprotan broj m (na)suprotan kut m (na)suprotna stranica f nazivnik m naznačen zbroj m nedeflnabilnost f nedjeljiv adj neeuklidska geometrija f negacija f [=nijek m] negativan broj m neizravan dokaz m [=indirektan d.] nejednadžba f nejednakost f trokuta nejednolika skala f [=n. ljestvica f ] nekolinearan adj nekonveksan adj nemoguć događaj m nenegativan adj neodređena jednadžba f neodređeni integral f neodređeni oblik m (0 f 0,…) nepar a le lan adj neparan broj m [=lih(i) broj] neparna funkcija f [=liha f] neparna permutacija f neperiodičnost f nepotpun(i) adj nepoznanica f nepravi integral m nepravilan adj nepravi razlomak m neprazan skup m neprekinuta funkcija f [=neprekidna f.] neprekinutost f [=neprekidnost] nepromjenjiv adj [=invarijahilan] nerješiv adj nerješivost f nesimetričan adj nesimetrija f neskrativ razlomak m [=do kraja skraćem r.] nesumjerljiv adj [=inkomenzurabilan] nesumjerljivost f neusporediv adj neutralan element n nezavisna promjenjivica f [=n. varijabla f ] nivo-krivulja f [=slojnica f ] nivo-ploha f niz m [=slijed m] niz parcijalnih suma nomografija f nomogram m normala f (krivulje) normalan presjek m normalna raspodjela f normalna krivulja f normalni oblik m (jednadžbe pravca) nosilac m vektora nožište n (okomice) nula f (0) nulniz m nultočka f (funkcije) [=nulište n] nulvektor m numeracija f numerički ekscentricitet n ; numerički podaci m pl numerirati v [=obrojčavati] nutrina f [=unutrašnjost f ] nuždan uvjet m nuždan i dovoljan uvjet nužnost f običan razlomak m oblik m obodni kut m [=periferijski k.] obrat m (teorema) obrnuta razmjernost f [=inverzna proporcionalnost f obujam m [=volumen m] odrediti v određeni integral m odsječak m [=segment m] odstupanje n [=devijacija f ] oduzimanje n [=suptrakcija f ] oduzimati v [=suptrahirati] ograđena funkcija f okomicu spustiti v okomicu uzdići v oktaedar m oktant m omjer m (o)padajuća funkcija f [=silazna f.] opći adj opći broj m opći član m opći oblik m operacija f [=radnja f ] opisana kružnica f opisana sfera f oplošje n opseg f ” ordinata f ordinatna os f orijentacija f [=usmjerenje n] orijentiran(i) kut m orjjentiran(i) pravac m orijentirati v ortocentar m ortogonalna projekcija f ortogonalne trajektorije f pl os f osam (8) osamdeset (80) osamdeseti (80.) osamnaest (18) osamnaesti (18.) osam stotina (800) [=osamsto] osjenčiti v [=šatirati] osloboditi se v zagrada [=ukloniti z] osmerokut m osmerokutan adj osmi (8.) osmina f (1 f 8) osna simetrija f [=aksijalna s.] osni presjek m osnosimetričan adj osnovica f trokuta [=baza f t] osnovka f piramide [=baza p.] osnovni brid m osnovni teorem m algebre os f rotacije ostatak m otvoren adj pantograf m par m parabola f parabolni adj paraboloid m paralelepiped m paralelna projekcija f paralelogram m parametar m parametarske jednadžbe f pl paran broj m htak(i) broj] parna funkcija f [=taka f.] parna permutacija f Pascalov trokut m pedeset (50) pedeseti (50.) pentagram m, [=petokraka zvijezda f ] periferija f [=obod(nica)] period m periodičan adj [=periodski] periodičan decimalan broj m periodična funkcija f permutacija f permutirati v pet (5) peterokut m pet(er)ostran adj peti (5.) petina f (1 f 5) petnaest (15) petnaesti (15.) pet stotina (500) [=petsto] piramida f pitagorejska trojka f (brojeva) Pitagorin poučak m [=P. teorem m] planimetrija f [=geometrija ravnine] planimetrijski adj plašt m (npr. valjka) ploha f ploha drugog reda [=kvadrika f ] plošna dijagonala f ploština f [=površina f ] pobočje n (npr. prizme) pobočka f (po)bočni brid m početna točka f (vektora) početna vrijednost f početni uvjet m po definiciji podinterval m [=parcijalni i,] podskup m pogreška f pokus m [=provjera f ] pokus brojem 9 pol m polara f polarna jednadžba f polarna os f polarne koordinate f pl polarni radijus m poliedar m [=mnogoplošac m] poligon m [=mnogokut m] poligon frekvencija polovina f (1 f 2) polovište f ; dužine položaj m polukrug m polukružan adj polukružnica f polukugla f polulogaritamska mreža f polumjer m [=radij us m] polumjer zakrivljenosti poluos f polupravac m poluravnina f pomoćni adj poopćiti v [=generalizirati] poseban slučaj m [=specijalan s.] postotak m (%) [=procen(a)t m] (po)svuda gust adj potencijala f [=radikalna os f ] potenciranje n potpun kvadrat m poveća(va)nje n povoljan slučaj m pozitivan broj m pramen m kružnica pramen pravaca pramen ravnina [=svezak m r.] pravac m pravi kut m pravilan poliedar m pravilan poligon m [=p. mnogokut m] pravilna piramida f pravilna prizma f pravilo n pravilo djeljivosti pravilo trojno pravi razlomak m pravocrtan adj pravokutan trokut m pravokutne koordinate f pl pravokutnik m prazni skup m [=vakantni s.] prebrojiv skup m [=izbrojiv s.] (pred)znak m prekinuta funkcija f [=prekidna f.] prekinutost f [=prekidnost f ] presječnica f presjek m skupova preslikavanje n pretpostavka f približna formula f približna konstrukcija f približna vrijednost f pribrojnik m [=sumand m] priječnica f [=transverzala f ] primbroj m [=prost broj] primijenjena matematika f primitivna funkcija f primjena f primjenjiv adj primjer m princip m permanencije pripisana kružnica prirast m prirodan broj f ; f prirodni logaritam m prizma f pri f matična ploha f probod išle n procentna pogreška f procentni račun m procijeniti v procjena f projekcija f promjena f promjenjivica f [=varijabla f ] promjer m [=dijametar m] prosječna vrijednost f prostor m prostorna dijagonala f [=tjelesna d.] prostorna krivulja f proširivanje n (zapisa) razlomka protukuti m pl protuprimjer m prva derivacija f prvi (1.) Ptolemejev teorem m puni kut m racionalan broj m racionaliziranje n (nazivnika) racionalna funkcija f račun m izjednačenja računska operacija f računska (po)greška f račun m vjerojatnosti radijan m radij vektor m radikand m rang m matrice raspolavljanje n raspolovnica f rastav(ljanje) u faktore [=faktorizacija f ] rastav(ljanje) u primfaktore rastuća funkcija f [=uzlazna f.] ravnalica f [=direktrisa f ] ravnalo n ravnina f ravnina crtnje ravninska krivulja f različit adj razlika f [=diferencija f ] razlomačka crta f razlomak m razlomljen adj razmjer m [=proporcija f ] razmotljiva ploha f [=developabla p.] raznoimeni razlomci m pl raznostraničan trokut m razred m (raz)rješavanje n trokuta razulja f [=Ubda f ] razvoj m determinante razvoj u red realan broj m realan dio m (kompleksnog broja) realna os f recipročna jednadžba f [=simetrična j.] recipročna vrijednost f red m (dif. j.) redak m determinante redni broj m red m potencija reduciranje n (npr. polinoma) [=stezanje n] redukcijski šestar m red veličine rektifikacija f relacija f relativna (po)greška f relativno prosti brojevi m [=uzajamno p. b.] restrikcija f rezultanta f rezultat m riješiti v rimska znamenka f rješenje m jednadžbe [=korijenj.] rješiv adj rješivost f romb m romboedar m romboid m rotacija f [-vrtnja f ] rotacijska ploha f [=vrtežna p.] rotacijski paraboloid m rotacijski stožac m rotacijski valjak m rotacijsko tijelo n [=vrtežno t] rubni uvjet m savršen(i) broj m sedam (7) sedamdeset (70) sedamdeseti (70.) sedamnaest (17) sedamnaesti (17.) sedam stotina (700) sedmerokut m sedmi (7.) sedmina f (1 f 7) sekans m sekanta f separacija f varijabli sfera f [=kuglina ploha f ] sferna trigonometrija f sferni dvokut m sferni trokut m siguran događaj m simetrala f [=os simetrije] simetrala dužine simetrala kuta [=raspolovnica k.] simetralna ravnina f [=os simetrije] simetrija f , centralna simetrija, osna simetrija, planarna Simpsonova formula f simultan adj sinus m (sin) sinusni teorem m [=poučak m o sinusima] sinusoida f sjecište n sjena f , bačena sjena, vlastita [=samosjena f ] skalar m skalama komponenta f (vektora) skalarni produkt m [=unutarnji p.] skica f skok m funkcije skraćivanje n (zapisa) razlomka skup m sličnost f slobodan vektor m složena funkcija f složena vjerojatnost f složen broj m slučaj m slučajan događaj m slučajna varijabla f smisao m smisao vrtnje snop m pravaca snop ravnina specijalni slučaj m [=posebni s.] spirala f spirala, Arhimedova spljošten adj spojnica f sporedna dijagonala f (determinante) sporedna kružnica f (sfere) sporedna os f (hiperbole) središnji kut m [=centralni k.] središte n [=centar m] središte homotetije središte projekcije [=centar projiciranja] središte simetrije [=centar s.] središte zakrivljenosti srednjica f trapeza srednjica trokuta standardno odstupanje n [=s. devijacija f ) statistička vjerojatnost f [=empirijska v.] stereometrija f stotinka f (0.01) [=stotnina f ] stožac m [=čunj m] stožasta ploha f [=konusna p.] strana f diedra strana jednadžbe strana poliedra stranica f poligona strano rješenje n stupac m determinante stupanj m(°) stupanj polinoma subdeterminanta f [=minor m] sukcesivne aproksimacijef pl [=postepene približnosti f pl] sukladnost f likova [=kongruentnost 1.] sumjerljivost f [=komenzurabilnost f ] suplement(ar)ni kutovi m pl suprotni vektori m pl supstitucija f [=zamjena f ] susjedna stranica f sustav m jednadžbi šestar m šesterokut m šesti (6.) šestina f (1 f 6) šest stotina (600) [=šesto] šilja(s)t(i) kut m [=oštar k.] siljastokutan trokut m [=oštrokutan t.] širina f šrafirati v [=iscrtkati prugama] tablica f smrtnosti tangens m (tan) tangenta f [=dodirnica f ] tangentna ravnina f tangentni četverokut m temeljni period m teorem m [=poučak m] tetiva f tetivni četverokut m tetraedar m težišnica f trokuta težište n tisuća (1000) tisućin(k)a (0,001) tisući(ti) (1000.) tjeme n čunjosječnice tlocrt m [=horizontalna projekcija f ] točka f ekstrema točka infleksije [=prijevojna t.] to jest (tj.) totalni diferencijal m [=potpuni d.] transcendentan broj n transcendentna funkcija f transcendentna jednadžba n translacija f [= (paralelni) pomak m] transverzala f [=priječnica f ] transverzalno mjerilo n tranzitivnost f [=prijelaznost f ] trapez m trapezna formula f trapezoid m treći (3.) treći korijen m [=kubni k.] trigonometrija f trigonometrijska funkcija f [=cirkularna f.] trigonometrijska jednadžba f [=goniometrijska j.] trinaest (13) trinaesti (13.) trinom m [=tročlan m] trisekcija f kuta tri stotine (300) [=tri sto] trobrid m [=triedar m] trodimenzionalan adj trokut m troosni adj trostruki integral m troznamenkast adj [=trocifren] tucet m tup(i) kut m tupokutan trokut m tvrdnja f udaljenost f ugaona točka f (poliedra) [=vrh p.] ukamaćivanje n [=kapitalizacija f ] uklonjiv prekid m ukrstene ravnine f pl umanjenik m [=minuend m] umanjitelj m [=subtrahend m] umanjivanje n umnožak m [=produkt m] unija f skupova (u)nutarnji adj (u)nutarnji član m razmjera (u)nutarnji kut f ; f unutra adv upisana kružnica f (upravna) razmjernost f [= (direktna) proporcionalnost f ] (upravno) razmjeran adj uređen(i) par m uređen(i) polinom m uređen(i) skup m usporedba f [=komparacija f ] usporednica f [=paralela f ] usporednost f [=paralelizam m] uspravna prizma f uzajamno jednoznačno pridruženje n valjak m [=cilindar m] valjkasta ploha f [=cilindarska p.] vanjski član m razmjera vanjski kut m veće od adj (>)
vektor m
vektorska komponenta f (vektora)
vektorski produkt m [=vanjski p.]
velika os f (elipse) [=glavna os]
verižni razlomak m
vertikala f [=uspravnica f ]
vertikalan adj [=uspravan]
vezani vektor m
visak m [=olovnica f ]
visina f piramide
visina trokuta
visina valjka
višekratnik m
višestruko rješenje n (jednadžbe)
višeznamenkast broj m [=višecifren b.]
vjerojatnost f
vodeći koeficijent m
vrh m kuta
vrh piramide
vrh poligona
vrh stošca
vrh trokuta
vrijednost f
vršni kutovi m pl
vrtlarska konstrukcija f elipse
zadan adj
zadatak m
zadovoljiti v
zagrada f , izlomljena
obla zagrada
uglata zagrada
vitičasta zagrada
zaključak m
zaključi(va)ti v
zakon m velikih brojeva
zakrivljenost f
zanemariti v
zanemariv adj
zaokruživanje (brojeva)
zatvaranje n u zagradu
zatvoren adj
zavisna promjenjivica f [=z. varijabla f ]
završna točka f
zbrajanje n [=adicija f ]
zbrajati v
zbroj m [=suma f ]
zlatni (pre)rez m
značajna znamenka f [=vrijednosna z.]
znak m jednakosti (=)
znak nejednakosti (^)
znak sumacije
znamenka f [=cifra f ]
žarište n [=fokus m]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *